NxFilter 4.0.5

NxFilter 4.0.5

NxFilter – 13,7MB – Shareware –
NxFilter is a network level webfilter designed for enterprise environment. It combines lightweight DNS filter with local proxy filtering through its agent for the performance.
You can filter and monitor Internet activity in your network on central GUI without latency problem. It features Active Directory and LDAP integration, group based policy assignment, block by domain categories, safe-search enforcing, dual policy setup for work-time and free-time, quota time, phishing Protection, application control, remote user filtering, unlimited custom categories, unlimited number of user and group creation, malware and botnet detection based on DNS packet inspection etc

Tổng quan

NxFilter là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi NxFilter.

Phiên bản mới nhất của NxFilter là 4.3.0, phát hành vào ngày 06/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/12/2013.

NxFilter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,7MB.

NxFilter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NxFilter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NxFilter
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại